Anotace projektu

Pobytový environmentální program „Příroda Jeseníků a její skrytá tajemství“  vychází  z dlouhodobé koncepce školy v oblasti environmentálního vzdělávání. Vede žáky prostřednictvím aktivních a senzitivních prožitků při pozorování přírody, k získání nových vědomostí a praktických zkušeností.  Významně přispívá ke vzniku žádoucích environmentálních návyků chování a postojů, směřujících k uvědomělému chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji.  Program bude realizován především formou terénní výuky, aktivního skupinového vyučování, badatelských metod a kooperativní výuky. Aktivity programu vedou k naplňování dlouhodobých cílů školy v oblasti EVVO.